Terma & Syarat Aplikasi MySejahtera

PENGENALAN
 
MySejahtera ialah aplikasi yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu dalam menguruskan wabak COVID-19 di negara ini. Ia dibangunkan terutamanya untuk berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengurusan wabak dengan memperkasakan pengawasan penyertaan dalam kalangan orang yang tinggal di Malaysia, penjejakan hubungan digital dan menyediakan maklumat COVID-19 yang disahkan kepada orang ramai. Fungsinya telah berkembang selama 2 tahun sejak penubuhannya dan pada masa ini ia mempunyai 17 modul secara keseluruhan.
 
PERUBAHAN JANGKA
 
Dengan mengakses dan menggunakan mana-mana bahagian MySejahtera, anda mengakui bahawa anda telah membaca dan memahami terma dan syarat. Kami mungkin, dari semasa ke semasa, mengemas kini terma dan syarat ini.
 
PERANTI
 
MySejahtera ialah aplikasi yang boleh diakses menggunakan kedua-dua platform Android dan iOS. Untuk mengakses ciri terkini pada MySejahtera, Android 4.4 atau iOS 12 (atau versi terkini sistem pengendalian mereka) diperlukan. MySejahtera diuruskan oleh KKM dan ciri-cirinya mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa. Sambungan Internet juga diperlukan untuk dapat menggunakan Perkhidmatan.
 
KERAHSIAAN
 
Selepas mendaftar di MySejahtera, anda akan memperoleh akaun peribadi yang boleh diakses oleh One Time Password (OTP) yang akan dihantar ke nombor telefon bimbit atau e-mel anda untuk mengesahkan akaun anda sebelum akaun tersebut diaktifkan. Anda tidak seharusnya menyerahkan, memindahkan atau memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan identiti atau akaun anda.
Anda akan diminta untuk merahsiakan kata laluan akaun anda dan sebarang pengenalan yang diberikan kepada anda dalam akaun anda.
 
PERJANJIAN
 
Dengan mengakses aplikasi ini, anda dengan ini bersetuju untuk:
 
  • Untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan tempatan dan antarabangsa yang terpakai apabila menggunakan MySejahtera.
  • Jangan serahkan atau muat naik sebarang bahan yang secara faktanya tidak tepat, mengelirukan, memperdaya, menyinggung perasaan, mengancam, lucah, tidak senonoh atau sebaliknya menyinggung perasaan orang ramai berkaitan dengan penggunaan MySejahtera oleh anda.
  • Tidak untuk mengakses, menghantar atau menggunakan mana-mana data yang bukan milik anda atau yang anda tidak dibenarkan secara sah untuk mengakses, menghantar atau menggunakan.
  • Untuk menggunakan MySejahtera tanpa menyebabkan sebarang kerosakan, gangguan, melumpuhkan, terlebih beban, menjejaskan operasi MySejahtera, atau mengganggu penggunaan MySejahtera oleh mana-mana orang.
  • Untuk menggunakan MySejahtera dengan cara yang sah, menurut syarat ini sekiranya tiada tindakan penipuan dan berniat jahat, contohnya, dengan menggodam atau memasukkan kod hasad, termasuk virus, pepijat atau data hasad, ke dalam MySejahtera.
 
PEMATUHAN
 
Anda bersetuju untuk mematuhi mana-mana dan semua garis panduan, notis, peraturan dan polisi operasi, dan arahan yang berkaitan dengan penggunaan MySejahtera, termasuk sebarang pindaan kepada perkara di atas, yang dikeluarkan oleh KKM dari semasa ke semasa, serta mana-mana undang-undang yang terpakai. dan peraturan (cth, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342].)
 
Memberi maklumat palsu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 22 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 [Akta 342] dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 [Akta 588.]
 
LIABILITI
 
Kami tidak menerima sebarang liabiliti kepada anda jika kami gagal, atau terganggu atau lewat melaksanakan sebarang kewajipan disebabkan oleh:
 
  • ketiadaan atau kegagalan mana-mana perkhidmatan telekomunikasi atau komputer, sistem, peralatan atau perisian yang dikendalikan atau disediakan oleh mana-mana pihak ketiga
  • sebarang peristiwa lain yang tidak semunasabahnya dalam kawalan kami.
 
Kementerian Kesihatan berhak meminda, memadam dan mengemas kini modul dalam MySejahtera, serta komponennya. Pengguna dinasihatkan untuk mengemaskini aplikasi MySejahtera dari semasa ke semasa melalui semakan media rasmi untuk sebarang pengumuman kemas kini MySejahtera terkini.
 
HARTA INTELEK
 
Kementerian Kesihatan Malaysia memiliki atau berhak untuk menggunakan semua hak harta intelek dalam kandungan MySejahtera atau digunakan untuk penyediaan permohonan. Ini termasuk hak dalam hak cipta, paten, hak pangkalan data, tanda dagangan dan hak harta intelek yang lain.
Terma tidak terpakai pada kategori berikut bagi aplikasi ini, dan oleh itu terma ini tidak boleh digunakan tanpa kebenaran kami atau pemilik yang berkaitan:
 
  • sebarang hak harta intelek lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada paten, hak reka bentuk dan tanda dagangan
  • sebarang logo, visual, hak imej, tanda dagangan, nama dagangan dan gaya reka bentuk (melainkan jika ini adalah bahan kepada dokumen atau set data) tapak web MySejahtera, atau mana-mana badan terdahulu atau yang dipautkan, serta mana-mana rakan kongsi atau penyumbang
  • data peribadi (yang akan termasuk tetapi tidak terhad kepada imej, video dan audio dengan orang yang boleh dikenal pasti di dalamnya)
 
PELANGGARAN
 
Sebarang percubaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran atau sebarang percubaan untuk memulakan penafian perkhidmatan kepada MySejahtera, termasuk perkhidmatan kami dan infrastruktur pengkomputeran yang menjadi hos aplikasi akan tertakluk kepada siasatan jenayah oleh pihak penguatkuasa. Kami akan melaporkan sebarang serangan atau percubaan untuk mendapatkan akses tanpa kebenaran ke tapak atau perkhidmatan kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang yang berkaitan dan akan berkongsi maklumat tentang anda dengan mereka.
 
UNDANG-UNDANG YANG MENGAWAL
 
Terma-terma ini hendaklah dikawal oleh undang-undang Malaysia yang lazim

 

© 2022 - Unit MySejahtera, Kementerian Kesihatan Malaysia

Paparan terbaik menggunakan pelayar Web Microsoft Edge, Mozilla Firefox & Google Chrome versi terkini dengan resolusi minima 1366x768